Back
R. BR.KANDIDATTEMA ZAVRŠNOG RADAMENTORDATUM ODBRANE
1.Jelena RusoPOIMANJE KVALITETA I STANDARDA OD STRANE TVORACA POLITIKA U SRBIJIdr Jovan Filipović12.07.2019. 16:00 sala C201
2.Dejana PavlovićUTICAJ MARKETINŠKOG KOMUNICIRANJA NA PROCES POSLOVNOG PREGOVARANJA I STVARANJE DODATE VREDNOSTIdr Vladimir Obradović vanr. prof. FON-a12.07.2019. 16:00 sala 112
3.mr Slobodan BrezakUTICAJ MARKETINŠKOG KOMUNICIRANjA NA PROCES POSLOVNOG PREGOVARANjA I STVARANjE DODATE VREDNOSTIdr Milica Kostić Stanković12.07.2019. 12:00 sala 112
4.mr Ana RakićModelovanje efekata standardizacijedr Jovan Filipović29.08.2019. 16:00 sala 201
5.Nikola MilikićSoftverski sistem za samoregulisano učenje na vebudr Jelena Jovanović30.08.2019. 10:00 sala 106
6.Sonja DimitrijevićSoftverska upotrebljivost i metrike sistema zasnovanih na OBI specifikacijidr Vladan Devedžić30.08.2019. 14:00 sala 201
7.Sanja DaltonUNAPREĐENjE CARINSKOG POSTUPKA PRIMENOM INOVACIJA PROCESAdr Biljana Stošić19.09.2019. 14:00 sala 310
8.Radul MilutinovićRAZVOJ MODELA ZA UPRAVLjANjE RANIM FAZAMA INOVACIONIH PROJEKATAdr Biljana Stošić19.09.2019. 15:00 sala 310
9.Stefan MarkovićOPTIMIZACIONO-SIMULACIONI PRISTUP REŠAVANjU PROBLEMA STOHASTIČKOG PROGRAMIRANjAdr Mirko Vujošević23.09.2019. 17:00 sala 210
10.Milena PopovićUNAPREĐENjE ANALIZE OBAVIJANjA PODATAKA METODAMA MULTIATRIBUTIVNOG ODLUČIVANjAdr Milan Martić24.09.2019. 15:00 sala 210
11.Luka PetrovićMODEL UČENjA KROZ IGRU ZASNOVAN NA INTERNETU INTELIGENTNIH UREĐAJAdr Dušan Barać, vanr. prof. FON-a23.09.2019. 09:30 sala 304
12.Predrag VeličkovićASPEKTI INTERAKCIJE ČOVEKA I RAČUNARA PRI KORIŠĆENjU SISTEMA VIRTUELNE REALNOSTI KOD RAZLIČITIH KARAKTERISTIKA VIRTUELNOG OKRUŽENjADr Miloš Milovanović, vanr.prof. FON-a30.09.2019. 12:00 sala 112
13.Stevan MilovanovićRAZVOJ MODELA ZA IDENTIFIKACIJU PREFERENCIJA KORISNIKA ZASNOVANOG NA ANALIZI PODATAKA SA MOBILNIH DRUŠTVENIH MREŽADr Aleksandra Labus, vanr.prof. FON-a30.09.2019. 12:00 sala 304
14.Branimir VulevićKARAKTERISTIKE DIZAJNA ORGANIZACIJA ZA POSEBNE NAMENE U ZAVISNOSTI OD NIVOA UČEŠĆA U VANREDNIM SITUACIJAMADr Mladen Čudanov, vanr.prof. FON-a30.09.2019. 17:00 Кabinet 314
15.Artur BjelicaRazvoj inovativnog modela komunikacije u elektronskom poslovanju zdravstvenih ustanovaDr Despotović-Zrakić Marijana , red.prof. FON-a04.09.2020. 13:00 Каbinet 304
16.Bisera Andrić GušavacOPTIMIZACIJA RUTA U TRETIRANjU POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTADr Milan Martić, red.prof. FON-a08.09.2020. 16:00 sala B103
17.Zoran (Gradimir) PavlovićModel elektronskog poslovanja u železničkom saobraćaju zasnovan na naprednimdr Dragan Vukmirović, red.prof. FON-a17.09.2020. 14:00 sala B009
18.Nikola VojtekSistem za predviđanje nedolaska putnika na let zasnovan na tehnikama računarske inteligencijedr Bratislav Petrović, red.prof. FON-a27.10.2020. 16:00 sala 106
19.Milica LabusModel adaptivnog upravljanja kontinuitetom elektronskog poslovanjaMarijana Despotović-Zrakić , red.prof. FON-a29.10.2020. 12:30 sala C301
20.Sanja VukićevićModel telerehabilitacije zasnovan na Internetu inteligentnih uređajadr Božidar Radenković, red.prof. FON-a28.10.2020. 13:00 sala C301
21.Aleksandar RakićevićAdaptivni fazi sistem za algoritamsko trgovanje: Interpolatisvni Bulov pristupdr Bratislav Petrović, red.prof. FON-a10.11.2020. sala B009
22.Ivan PibićevićVišekriterijumski model za podršku strateškom odlučivanjudr Boris Delibašić, red.prof. FON-a27.11.2020. sala B009
23.Rastko MartaćPrimena IoT modela i servisa u upravljanju i održavanju branadr Dušan Barać, vanr. prof. FON-a28.12.2020. 14:00 sala C301
24.mr Danijela StojanovićModel srednjoškolskog e-obrazovanja zasnovan na tehnologijama Interneta inteligentnih uređajadr Zorica Bogdanović, van.prof. FON-a28.12.2020. 15:30 сала C301
25.Zoran VučkovićUnapređnje efikasnosti organizacije u elektronskom poslovanju primenom alata poslovne inteligencije i prediktivne analitikedr Dragan Vukmirović, red.prof. FON-a19.01.2021. 14:00 sala B009
26.Nada (Predrag) StaletićModeli crowdsourcing-a u pametnim gradovimaDr Aleksandra Labus, vanr.prof. FON-a04.03.2021. 14:00 sala B103
27.Milenko (Zoran) RadonićUticaj nematerijalne imovine na finansijske performanse i procenu vrednosti kompanija koje posluju na vebudr Snežana Knežević, van.prof. FON-a08.03.2021. 12:00 sala B103
28.Marija (Slobodan) Bogićević SretenovićModel osetljivosti performansi biometrijskih sistema u procesu akvizicije otiska prstaprof. dr Dejan Simić16.03.2021. 11:00 sala B103
29.Aleksandar (MILENKO) SimovićModel pametne biblioteke zasnovan na big data tehnologijamaprof. dr Aleksandra Labus
30.Radul (Milivoje) MilutinovićModel za upravljanje ranim fazama inovacionih projekataprof. dr Biljana Stošić08.04.2021. 15:00 sala B103
31.Sandro (Ivica) RadovanovićIntegrisanje domenskog znanja u razvoj modela otkrivanja zakonitosti u podacimaprof. dr Milija Suknović10.05.2021. 16:00 sala B103
32.Valentina (Nikola) VukmirovićUnapređenje modela marketinških komunikacija u kontekstu digitalne sofisticiranosti generacije ipsilonprof. dr Milica Kostić Stanković29.09.2021. 11:00 сала B009
33.Đurić (Slobodan) IgorModel medija centra u pametnoj kući zasnovanog na ambijentalnoj inteligencijiprof. dr Dušan Barać29.09.2021. 14:30 sala B009
34.Komazec (Nikola) StefanPoboljšanje efektivnosti daunsajzinga kroz povećanje proceduralne pravednosti metoda za određivanje potrebnog broja izvršilacaprof. dr Mladen Čudanov29.09.2021. 13:00 sala B009
35.Zorica (Milorad) MitrovićIntegrisani model kritičnih faktora uspeha softverskih projekataprof. dr Dejan Petrović01.11.2021. 12:00 sala 112
36.Ivan (Čedomir) MilenkovićOkvir za evaluaciju multimodalnih biometrijskih sistemaprof dr Dejan Simić03.11.2021. 10:00 sala 112
37.Predrag (Dragan) VeličkovićModel interakcije čoveka i računara kao osnova za umanjenje negativnih efekata aplikacija sa virtuelnom realnošću na psihofizičke karakteristike korisnikaprof. dr Miloš Milovanović05.11.2021. 12:00 sala 112
38.Marijana (Ilija) GačevićZadovoljstvo zaposlenih u zdravstvenom sektoru kao determinanta dualne prakse i sklonosti ka emigracijiprof. dr Milena Šantrić Milićević24.12.2021. 15:00 sala B103
39.Vladimir (Milan) PavkovićStrateške komunikacije u kreiranju i upravljanju reputacijom urbane turističke destinacijeprof dr Milica Kostić Stanković18.02.2022. godine u 13:00 časova amfiteatar 210
40.Tijana (Rade) MilanovićMetodologija primene DEA metode u razvoju kompozitnog indeksa cirkularne ekonomijeprof dr Nataša Petrović07.04.2022. godine u 14:00 časova sala 106
41.Danijela (Vinko) Toljaga-NikolićIntegrisani model za unapređenje uspešnosti projekata baziran na principima održivostiprof dr Marija Todorović08.04.2022. godine u 12:30 časova sala 106
42.Ivan (Dejan) JezdovićRazvoj IoT sistema za merenje buke u saobraćajuprof dr Božidar Radenković08.06.2022. godine u 12:00 časova sala C301
43.Golub (Vlado) MarkovićRazvoj modela strateškog upravljanja nabavkom osnovne sirovine u industriji papiraprof dr Marko Mihić21.06.2022. godine u 12:00 časova sala C201
44.Stefan (Srđan) ZdravkovićIntegrisani model za klasifikaciju i predviđanje ponašanja vozačaprof dr Miroslav Minović29.06.2022. godine u 16:00 časova sala D301
45.Milica (Milorad) JovanovićRazvoj modela za evaluaciju performansi menadžmenta tehnologije zasnovan na Triple Helix pristupuprof dr Milan Martić01.07.2022. godine u 13:00 časova sala D201
46.Dejana (Ivana) NikolićModelovanje i razvoj metodološkog pristupa upravljanju marketinškim aktivnostima u kreativnim industrijamaprof dr Milica Kostić-Stanković08.07.2022. godine u 16:30 časova sala D201
47.Nataša (Miodrag) ĐurđevićInternet inteligentnih uređaja u marketingu i maloprodajiprof dr Aleksandra Labus12.07.2022. godine u 15:00 časova sala C301
48.Tijana (Miomir) JugovićStrategija unapređenja usluge bazirana na indikatorima performansi marketinških komunikacijaprof dr Milica Kostić-Stanković13.07.2022. godine u 17:00 časova sala D201
49.Nemanja (Branko) MilovanovićTriangulacioni pristup transformaciji usluga osiguranja zasnovanoj na savremenim tehnologijamaprof dr Miloš Milosavljević29.09.2022. godine. godine u 11:00 časova sala B103
50.Uroš (Zvonko) ŠoševićSoftverski okvir za razvoj multimodalnih biometrijskih sistemaprof dr Dušan Starčević29.09.2022. godine. godine u 14:00 časova sala B103
51.Ivan (Slavica) StevovićInterdisciplinarni modeli strateških integracija obnovljivih izvora energijeprof dr Vladimir Obradović30.09.2022. godine. godine u 12:00 časova sala B103
52.Bosiljka (Uroš) SrebroIntegrisani model interne revizije u funkciji unapređenja strateškog upravljanjaprof dr Snežana Knežević06.12.2022. godine. godine u 14:00 časova sala D500
53.Olja (Branko) KrčadinacUticaj varijacija u interakciji korisnika na performanse sistema za prepoznavanje govornikaprof dr Dušan Starčević22.2.2023. godine. godine u 15:00 časova sala 106
54.Srđan (Libor) JelinekHibridni IBA-DE pristup za predviđanje kreditnog rejtinga državadr Pavle Milošević28.3.2023. godine. godine u 13:00 časova sala D500
55.Rajko (Miloš) KovićFinansijski aspekti javno-privatnog partnerstva u procesima autsorsinga poslovnih sistema železnicedr Slađana Benković19.4.2023. godine. godine u 16:00 časova sala D201
56.Željko (Nedeljko) SpasenićMetodologija za analizu kreditnog rizika projektnog finansiranja obnovljivih izvora energijedr Slađana Benković12.5.2023. godine. godine u 17:30 časova sala D201
57.Nikola (Zoran) ZornićMetodološki okvir za integraciju algoritama mašinskog učenja u modele simulacije zasnovane na agentimadr Aleksandar Marković24.5.2023. godine. godine u 14:00 časova sala D201
58.Sanja (Milorad) DaltonUnapređenje carinskog postupka primenom inovacija procesaprof. dr Biljana Stošić15.09.2023. godine, u 13:00 časova, sala 20.
59.Iva (Zdenko) DragičevićStrateško upravljanje ljudskim resursima u funkciji prevazilaženja otpora promenama u organizaciji koja učiprof. dr Marko Mihić19.09.2023. godine, u 12:00 časova, amfiteatar 3
60.Tamara (Ištvan) PanajotovićStrategije socijalnog marketinga u povećanju svesti o socijalnoj zaštitiprof. dr Radmila Janičić23.09.2023. godine, u 11:00 časova, amfiteatar 4
61.Luka (Slobodan) PetrovićModel učenja kroz igru zasnovan na internetu inteligentnih uređajaprof. dr Dušan Barać02.10.2023. godine, u 13:00 časova, sala 30
62.Jelena (Dušan) Mihajlović-MilićevićModel upravljanja virtuelnim timovima u razvoju pametnih okruženjaprof. dr Zorica Bogdanović02.10.2023. godine, u 15:00 časova, sala 30
63.Kristina (Zorka) SekeSocio-ekološki model održivog javnog zdravljaprof. dr Nataša Petrović11.12.2023. godine, u 11:00 časova, konferencijska sala nova zgrada
64.Daniel (Luka) BjelicaModel digitalnog zdravstvenog ekosistema zasnovan na blockchain tehnologijiprof. dr Aleksandra Labus15.12.2023. godine, u 14:00 časova, amfiteatar 4
65.Branimir (Ivan) VulevićKarakteristike dizajna organizacija posebne namjene u zavisnosti od nivoa angažovanja u vanrednim situacijamaprof. dr Mladen Čudanov17.01.2024. godine, u 11:00 časova, amfiteatar 4
66.Željko (Savko) GavrićModel interakcije čovjeka i računara zasnovan na praćenju pokreta okaprof dr Miroslav Minović01.03.2024. godine, u 13:00 časovas, amfiteatar 4
67.Горан (Милан) БјелобабаМодел колаборативног учења и евалуације студентских радова заснован на блокчејн технологијамапроф. др Зорица Богдановић20.03.2024. 17:00
амфитеатар 4
68.Мариa Алессандрa (Слободанка) МонтенегроМодел управљања резилијентношћу пројектадр Владимир Обрадовић09.05.2024. 12:00
конференцијска сала