Back

Prijava na konkurs
Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose sledeća dokumenta:

 1. Fotokopiju diplome i dodatka diplomi, odnosno uverenje ozavršenom studijskom programu prvog i drugog stepena studija ili stečenom akademskom stepenu magistra nauka (originali na uvid);
 2. Dokaze koji se odnose na ostvarene naučne radove(spisak naučnih i stručnih radova i fotokopije radova).
  Radovi se donose u sledećoj formi:
  -Fotokopija naslovne strana časopisa/zbornika radova u kome je rad objavljen
  -Fotokopija sadržaja časopisa/zbornika radova
  -Fotokopija prikaza objavljenog rada
  -Fotokopija poslednje strane časopisa/zbornika radova (potrebno je i da se vidi ISSN/ISBN broj);
 3. Dokaz o znanju jednog svetskog jezika (1. engleski 2. francuski 3. nemački 4. italijanski 5. španski 6. ruski 7. kineski.). Kao dokaz uzima se da je student slušao i polagao ispit iz jednog stranog jezika na osnovnim akademskim studijama;
 4. Radnu biografija i motivaciono pismo (U navođenju objavljenih radova, forma je sledeća:
  1. Autor(i), naslov rada, ime časopisa (simpozijuma, konferencije), mesto, godina, ISSN (ISBN) broj);
 5. Dokaz o uplati naknade za troškove učešća na konkursu za upis na doktorske akademske studije;
 6. Izjavu kojom ovlašćuje Fakultet i Univerzitet da lični podaci koje je dao mogu da budu uneti u elektronsku bazu podataka;

Diploma i dodatak diplomi podneti prilikom prijave za konkurs smatraće se ispravnim visokoškolskim ispravama ako su izdate od strane akreditovane visokoškolske ustanove za akreditovani studijski program.

Kandidat koji je završio studije po propisima koji su važili do donošenja Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16) uz diplomu, umesto dodatka diplomi obavezno dostavlja uverenje o položenim ispitima.

Kandidat kome nije izdata diploma, prilikom upisa podnosi uverenje o diplomiranju sa uverenjem o položenim ispitima, s tim da, najkasnije u roku od godinu dana, dostavi fakultetu diplomu i dodatak diplomi o završenom prethodnom stepenu visokog obrazovanja.

Diploma o završenom prvom stepenu visokog obrazovanja na akademskim studijama koju je kandidat stekao uz priznavanje dela studijskog programa strukovnih studija prvog stepena, smatra se valjanom za upis na drugi i treći stepen studija samo ukoliko obim priznatih ispita sa studijskog programa strukovnih studija ne prelazi 30 % ukupnog obima studijskog programa akademskih studija na kom je diploma stečena (72 od 240 ESPB bodova, odnosno 54 od 180 ESPB bodova) u skladu sa Pravilnikom o standardima i postupku za akreditaciju studijskih programa.

Univerzitet, odnosno fakultet koji realizuje studijski program na koji se kandidat upisuje dužan je da proveri podnete visokoškolske isprave i ukoliko utvrdi da isprava nije izdata u skladu sa važećim propisima, kandidat nema pravo na upis.

Ukoliko se naknadno utvrdi da isprava o završenom prethodnom stepenu studija ima nedostatke, sprovodi se postupak poništavanja upisa, u skladu sa Zakonom.

Kandidat daje izjavu kojom ovlašćuje Fakultet i Univerzitet da lični podaci koje je dao mogu da budu uneti u elektronsku bazu podataka, te da se ti podaci mogu koristiti za potrebe generisanja potrebnih statističkih podataka, dostavljanja traženih podataka Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja bez podataka o ličnosti, kao i da neće biti dostupni neovlašćenim licima.

Upis na doktorske akademske studije

Dokumenta koja kandidat podnosi prilikom upisa:

 • Potvrdu o prijavi na konkurs
 • Overene fotokopije diplome i dodatka diplomi, odnosno uverenje ozavršenom studijskom programu prvog i drugog stepena studija ili stečenom akademskom stepenu magistra nauka Dve iste fotografije za indeks (dimenzije 3,5 h 4,5)
 • Izvod iz matične knjige rođenih (samo kandidate koji su rođeni van teritorije R.Srbije)
 • Radnu biografiju (pisanu u trećem licu, ne CV)
 • Dokaz o uplati troškova za indeks i obrasce:
  • uplatilac: ime i prezime, adresa i broj prijave na konkurs
  • svrha: indeks i obrasci
  • primalac: Fakultet organizacionih nauka, Jove Ilića 154
  • iznos 3.650,oo rsd
  • žiro račun: 840-1344666-69
  • poziv na broj: 742121-01-55
 • Dokaz o uplati prve rate školarine:
  • uplatilac: ime i prezime, adresa i broj prijave na konkurs
  • svrha: prva rata školarine 2021/22.
  • primalac: Fakultet organizacionih nauka, Jove Ilića 154
  • žiro račun: 840-1344666-69
  • poziv na broj u zavisnosti od upisanog studijskog programa:
 • Dokaz o uplati naknade za Centar za razvoj karijere
  • uplatilac: ime i prezime, adresa i broj prijave na konkurs
  • svrha: prva rata školarine 2021/22.
  • primalac: Fakultet organizacionih nauka, Jove Ilića 154
  • iznos 100,oo rsd
  • žiro račun: 840-1344666-69
  • poziv na broj: 742121-50